نگاهی به طرح «قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی»

اولین و اساسی ترین گام در مسیر حکمرانی فضای مجازی و تامین حقوق کاربران، ایجاد بسترهای ایجابی و سلبی اعمال اراده و حکمرانی است که این مهم از رهگذر تحقق کامل شبکه ملی اطلاعات و تصویب قوانین و مقررات روزآمد، کارآمد، صریح و دارای ضمانت اجراء میگذرد. در این راستا، شورای عالی فضای مجازی در…

شبکه‌ها در تمام سطوح اجتماعی

شبکه‌ها مجموعه‌ای از پیوندها میان عناصر یک واحد هستند که به این عناصر گره گفته می‌شود. چیزی که باعث شده است امروز، شبکه‌های اجتماعی بیشتر از همیشه موردتوجه قرار بگیرند، به وجود آمدن فضای مجازی و ابزارهای دیجیتال و کمک آن‌ها به توسعه شبکه‌های اجتماعی بوده است. چهار سطح فردی، گروهی و سازمانی، روابط وابسته به اجتماع و روابط جهانی برای شبکه‌های اجتماعی قابل‌تشخیص است.

تاریخچه ای کوتاه از شبکه های انسانی

چیزی از جایش تکان خورده است! (گفتاری در معنا، مفهوم و پیامدهای جامعه شبکه‌ای)   در یادداشت قبل (مقایسه‌ای از جامعه شبکه‌ای و توده‌ای) بیان شد که ساختار جدیدی از جوامع در حال شکل‌گیری است و این تغیر ساختار منجر به تغییراتی در تمامی نظامات جوامع می‌شود. اگرچه جوامع توده‌ای در حال نیل به جوامع…

مقایسه‌‌ای از جامعه توده‌ای و شبکه‌ای

چیزی از جایش تکان خورده است! (گفتاری در معنا، مفهوم و پیامدهای جامعه شبکه‌ای)   مقایسه‌ای از جامعه توده‌ای و شبکه‌ای در طول قرن بیستم ساختارهای جوامع تحت تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات، به‌تدریج تغییر کردند. پیدایش نوع جدیدی از ساختارهای جوامع دلالت بر این داشت که روابط بین بخش‌های آن نیز در حال تغییر…