رقابت فضای مجازی با حاکمیت ملی در مسیر جهانی‌شدن

حاکمیت ملی امروزه تحت تأثیر فرایندها و ابعاد گوناگون جهانی‌شدن، مفهوم حاکمیت ملی دستخوش تغییرات و تحولات گوناگون شده و دیدگاه‌های متفاوتی در مورد آن‌ها شکل‌گرفته است. برخی معتقدند که در بعضی از عرصه‌ها، قلمرو و قدرت حاکمیت محدود شده و در مقابل برخی دیگر بر این باورند که حاکمیت در بعضی از عرصه‌ها، گسترش…

فضای مجازی؛ فضایی بی‌مرز ولی قابل‌کنترل

با توجه به تعریف فضای مجازی که نظام‌های اجتماعی برآمده از تعاملات کاربران بر بستر شبکه بیان شده است، همان‌طور که قلمرو جغرافیایی نیازمند تعیین مرز و مرزبانی جغرافیایی است، قلمروها و نظام های اقتصادی، فرهنگی – اجتماعی و سیاسی نیز نیازمند تعیین مرز و مرزبانی‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در فضای مجازی هستند.