اخبار سپهرا

انتشار ترجمه کتاب «جامعه شبکه ای؛ ابعاد اجتماعی رسانه های نوین»

کتاب «جامعه شبکه ای؛ ابعاد اجتماعی رسانه های نوین» به همت علی آزادی پژوهشگر هسته سپهرا مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام ترجمه و به زودی توسط انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام منتشر خواهد شد.

ون‌دایک دانشمند ارتباطات و جامعه شناس شناخته شده بین المللی در زمینه مطالعات رسانه های نوین است. وی استاد تمام دانشگاه Twente هلند در کرسی تدریس جامعه شناسی جامعه اطلاعاتی است. همچنین رئیس گروه رسانه ، ارتباطات و سازمان و مرکز مطالعات دولت الکترونیکی است.

«جامعه شبکه‌ای» ون‌دایک یکی از مهم‌ترین آثار سه دهه اخیر در شناخت روند شکل‌گیری فضای مجازی و تسلط یافتن رسانه‌های نوین دیجیتالی بر همه وجوه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جوامع امروز در حوزه‌ی جامعه‌شناسی جامعه‌ی اطلاعاتی و شبکه‌ای دانست که در کنار آثار کسانی چون دانیل بل، کاستلز وآندرو وبستر نقش مهمی در معرفی جنبه های متنوع جامعه مدرن بازی می‌کند.

در این کتاب که برای نخستین بار ترجمه میشود نویسنده آثار و آینده ارتباطات دیجیتالی را تحلیل و پیش‌بینی می‌کند. ویرایش چهارم این کتاب که پس از حدود ۸ سال فاصله از ویرایش قبلی آن در سال ۲۰۲۰ به زبان انگلیسی و با عنوان «The network society » نگاشته شده است مبنای ترجمه حاضر بوده است.

جامعه شبکه‌ای اشاره به نوعی از جامعه دارد که مهم‌ترین ساختارهایش به‌وسیله شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ای در فضای مجازی شکل می‌گیرد. کتاب حاضر کوششی در جهت نمایاندن اثرات اجتماعی رسانه‌های نوین به‌ویژه در فضای مجازی، انبساط عموم نظام‌های اجتماعی و نهایتاً شکل‌گیری جامعه‌ای جدید موسوم به جامعه شبکه‌ای است.

این کتاب در ده فصل و ۷۰۰ صفحه ترجمه شده است که که در هر فصل  عناوین فصول آن به ترتیب: «مقدمه و معرفی»، «شبکه ها؛ سیستم عصبی جامعه»، «فناوری»، «اقتصاد»، «ساختار اجتماعی»، «سیاست و قدرت»، «فرهنگ»، «روانشناسی»، «حقوق»، «نتیجه گیری و چشم انداز سیاستگذاری» است.

به طـور کلـی، جامعۀ شـبکه ای یک کتاب درسـی برای دانشـجویان و اسـتادان محسـوب میشـود. با توجـه بـه تأکیـد نظری و فلسـفی کتـاب از یک‌سو و میان‌رشته‌ای بودن آن از سـوی دیگـر، «جامعه شبکه‌ای» می‌تواند اثری مورد توجه پژوهشـگران و دانشـجویان حوزه‌های علمـی و مطالعاتـی مرتبـط باشد. همچنین بـا وجـود آنکـه ایـن کتاب بـر تئوریهـا و اسـتدلالهای نظری اسـتوار اسـت، به سـبب زبـان و سـبک آموزشـی اش، میتوانـد بـرای عمـوم افـراد جامعـه نیـز مفیـد باشـد. همه فصل هـای ایـن کتـاب بـا خلاصـه و پرسـشهایی آغـاز میشـوند کـه در پایـان همـان فصـل بـه آنهـا در قالـب نتیجه گیری پاسـخ داده میشـود. ایـن بخش ها پیام نویسـنده را در قالـب جمـلات مشـخص بـه خواننده ارائـه میکننـد؛ در نتیجه این کتـاب میتواند به عنـوان یـک مرجـع پژوهشـی مـورد توجـه قـرار گیـرد. انسـجام مطالـب، موجزبودن، روش‌شناسـی دقیـق، نثر سـاده و روان، شـفاف بودن نظریه هـای ارائه شـده، رعایت الگوی متـون درسـی در نـگارش کتـاب، نظریه پـردازی و… از دیگر ویژگی های کتاب است که باعـث شـده اسـت اهمیـت و شـهرت کتـاب بیش از پیش شـود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا