مجاهد مخلص و پاسدار انقلابی، دکتر مسعود اخوان فرد به دیار باقی شتافت.