گزارش خبری اولین سمینار رساله دکتری با موضوع حوزه مطالعات گذار، دیدگاه MLP و SNM