گزارش خبری ارائه حکمرانی فضای مجازی در افتتاحیه اندیشکده مستعدان اجتهاد