گزارش خبری جلسه آشنایی با مبانی هوش مصنوعی با حضور جناب آقای دکتر حسین مطلبی