نشست «نقش تحلیلی مجموعه های پشتیبان از شورای عالی فضای مجازی» برگزار شد.