دوره آموزشی تحلیلی شبکه ملی اطلاعات توسط سپهرا برگزار گردید